Statut

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Krakowska Fundacja Sztuki zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16.01.2008r. numer 960/2008, sporządzonym przed notariuszem p. Anną Gaweł-Rościszewską w biurze w Krakowie, działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.

§ 2.

Fundatorem jest osoba fizyczna wymieniona w akcie notarialnym z dnia 16.01.2008r., o którym mowa w § 1. Statutu.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

§5.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach. 
 5. Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
 6. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji zwanej dalej „ministrem właściwym” jest Minister właściwy do spraw kultury.

 

II. CELE FUNDAJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 7.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki. 
W szczególności do celów Fundacji należy: 

 1. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, 
 2. Prowadzenie przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej, 
 3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

§8.

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez następującą działalność: 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych: 

 1. Działalność charytatywna; 
 2. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, 
 3.  Prowadzenie przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej, 
 4.  Wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz służących ochronie dziedzictwa kulturowego. 
 5.  Finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki, 
 6.  Udzielanie pomocy w promocji osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających w sferze kultury i sztuki. 
 7.  Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1 
 8.  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2 
 9.  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z

Działalność odpłatna pożytku publicznego
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

 1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1
 2. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2
 3.  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000 zł. z czego 2.000 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

§ 10.

 1. Dochodami Fundacji są: 
  - subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
  - odsetki bankowe pochodzące z lokat kapitałowych, operacji finansowych, pożyczkowych i umów o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych, 
  - dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
  - wpływy z tytułu operacji giełdowych Fundacji papierami wartościowymi (obligacje, akcje itp.) 
  - odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spółkach w tym z udziałem kapitału zagranicznego, 
  - wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez samą Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjne jednostki, 
  - przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, 
  - inne wpływy i dochody.
 2. Środki finansowe, o których mowa w § 10. Statutu są gromadzone na rachunkach bankowych złotówkowych i dewizowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 11.

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą lub poprzez organizacyjnie wyodrębnione jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie: 

 1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
 2. Reklamy, PKD 73.1 
 3.  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z 
 4.  Edukacja PKD 85.0 
 5.  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.0 
 6.  Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47.0 
 7. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6 
 8. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.1 
 9. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11

 

V. ZARZĄD FUNDACJI

§ 13.

 1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji. 
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 
 4. Prezes Zarządu oraz członkowie zarządu uczestniczą w pracach zarządu osobiście. 
 5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci 
 6. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 
  a. Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
  b. Nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 
  c. Istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 
  d. Zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 14.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 15.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Opracowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
 2. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji, 
 3. Podejmowanie uchwał dotyczących:
  a. Ustalania ogólnych i szczegółowych zasad gospodarki środkami finansowymi Fundacji 
  b. Podejmowania szczegółowych decyzji w sprawach finansowania projektów inwestycyjnych 
  c. Podejmowanie decyzji w sprawie organizowania i przystępowania do spółek i innych podmiotów gospodarczych, oraz wniosków w zakresie wycofania się z tych organizacji,
  d. Rozliczania preliminarzy kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji, 
  e. Powoływania oddziałów i przedstawicielstw oraz ustalania ich organizacji wewnętrznej, 
  f. Powoływania zespołów rzeczoznawców i ekspertów w celu dokonywania czynności specjalistycznych, związanych z realizacją celów statutowych i gospodarczych Fundacji, 
  g. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych powołanych przez Fundację 
  h. Decyzji o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku. 
 4. Reprezentowanie Fundacji, jako pracodawcy w stosunkach z pracownikami.

§ 16

 1. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. O terminie, miejscu i przewidzianym porządku obraz Prezes Zarządu zawiadamia wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 7 dni wcześniej.
 3. Członkowi Zarządu mogą towarzyszyć na posiedzeniu jego doradcy.
 4. Prezes Zarządu Fundacji może zapraszać na posiedzenie, stosownie do potrzeb przedstawicieli innych podmiotów współpracujących z Fundacją oraz ekspertów. Uczestniczą oni w posiedzeniach z głosem doradczym.
 5. Prezes Zarządu Fundacji ustala porządek obrad posiedzenia na podstawie wniosków Członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w języku polskim, w miarę potrzeb z tłumaczeniem na język obcy.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego:
  a. Prezes Zarządu samodzielnie,
  b. Łącznie 2 członków Zarządu.

§ 19

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje odpłatnie. Prezes Zarządu może zawrzeć z członkami Zarządu umowę o pracę oraz każdy inny rodzaj umowy zgodny z Kodeksem Pracy. W tym samym trybie będą dokonywane zmiany w tych umowach, a także ich rozwiązanie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Decyzje w sprawie: 

 1. Zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji
 2. Połączenia Fundacji z inną fundacją
 3. Likwidacji Fundacji

Podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji

§ 21

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Fundatora.
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Statut sporządzono w Krakowie w dniu 17.01.2008r., aktualizowano 31.01.2014, aktualizowano 26.07.2017